Aktualności

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie SP w Zalesiu Śl.

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej
im. Józefa Wilkowskiego w Zalesiu Śl.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

§ 2

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 3. W szkole zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający jedynie uczniów klasy I.
 4. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni  wspólnej szkoły, zachowując zasady:

1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
2) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m,
3) dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m,
4) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce).

5.Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
6. Uczniowie klas I-III wchodzą do szkoły wejściem głównym (A), a uczniowie klas IV-VIII wejściem od strony boiska (B).
7. Klasa I szatnia przy wejściu głównym, klasa II przy klasie, klasa III w piwnicy, Klasy IV-VIII bez zmian.
8. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły dokonuje się pomiaru temperatury i  umożliwia skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
9. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.

Organizacja zajęć

 1. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przebywając w części wspólnej ( korytarze szkolne, szatnie, toalety), zobowiązani są do osłony ust i nosa.
 2. Uczeń jest zobowiązany zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia i w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 5. W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartym powietrzu.
 6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 8. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, w których obowiązują zasady   bezpieczeństwa w czasie epidemii.

§ 3

Organizacja pracy biblioteki

 1. W bibliotece obowiązują zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
 2. Godziny pracy biblioteki szkolnej ustali dyrektor, uwzględniając potrzeby uczniów w tym zakresie.
 3. Książki oddawane przez uczniów są składowane w wydzielonym miejscu, odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom.
 4. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans przestrzenny, czyli min. 1,5 m. odległości między użytkownikami. W celu zachowania wymaganego dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających jednocześnie z biblioteki.
 5. Do biblioteki nie wchodzą uczniowie, książki wypożyczane będą przy wejściu do biblioteki , uczniowie korzystający z biblioteki zachowując wymagany dystans  czyli 1,5 metra odległości między sobą.

§ 4

Organizacja przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

 1. W miarę możliwości nauczyciele w klasach I–III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 2. W klasach niewymienionych w ust. 1 przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć.
 3. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne uczniowie w czasie przerw korzystają z boiska szkolnego. Z zachowaniem dystansu 1,5 metra.
 4. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 5. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie zachowali dystans  1,5 metra.   

§ 5

Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole

 1. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitalnego oddziału zakaźnego i służb medycznych.
 2. Przy wejściach do szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, z których obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do budynku szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemników z płynem i uzupełniania je w razie potrzeby. Dozowniki z płynem do dezynfekcji znajdują się również w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
 3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 4. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co najmniej dwa razy dziennie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania i przygotowywania posiłków. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień zawieszonym na tablicy ogłoszeń.
 5. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
 6. Dyrektor lub wyznaczony nauczyciel dokonuje codziennego monitoringu prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur komputerowych, włączników itd.
 7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 9. Nauczyciele co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać  uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 11. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.

§ 6

Bezpieczeństwo pracy stołówki i wydawania posiłków

 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 2. Odległość między stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
 3. Jeżeli zachowanie warunku, o którym mowa w ust. 2 jest niemożliwe, wówczas pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej, w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, fartuchów.
 4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu:

a) stosuje się zmianowe wydawanie posiłków,
b) w miarę możliwości na stołówce powinni spożywać posiłki uczniowie tej samej grupy,

6. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
7. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
8. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
9. Cukier i inne dodatki są wydawane przez obsługę. Na stołówce nie obowiązuje samoobsługa.

§ 7

Przetwarzanie danych szczególnej kategorii

 1. Procedura została opracowana w celu spełnienia wymagań Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. W szkole dokonywany jest codzienny pomiar temperatury uczniów, oraz w razie zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych
 4. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w szczególności dotyczących zdrowia, niewymienionych w przepisach poprzedzających, jest dopuszczalne na podstawie zgody rodziców / prawnych opiekunów ucznia.
 5. Do pomiaru temperatury jest wymagane uzyskanie zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.   

§ 8

Obowiązki dyrektora placówki:

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły.
 5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika.
 6. Zapewnia codzienną dezynfekcję w placówce.
 7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

Obowiązki pracowników:

Obowiązki pracowników obsługi i administracji:

 • Pracownik pracuje i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 • Zachowuje szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 • Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

Obowiązki nauczycieli:

 • Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze.
 • Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 • Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw.
 • Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren przyległy do szkoły tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.
 • Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub na boisku.
 • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych:

 • Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły   dostępnymi na stronie szkoły.
 • Dostarczają do placówki uzupełnione oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1.
 • Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. 
 • Rodzice zobowiązani są wyposażenia dziecka w maseczkę jedno lub wielorazową albo  inną osłonę opisaną imieniem i nazwiskiem.
 • Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
 • Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracownika szkoły.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 1 września 2020r.
 2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

 Załącznik do Procedur bezpieczeństwa
w okresie pandemii COVID- 19
w Szkole Podstawowej w Zalesiu Śl.

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że :

 1. moja córka/mój syn…………………………………………………………………………………………  nie miał/-a kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny , otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych.
 2. Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa na terenie szkoły.
 3. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły, przede wszystkim:
 • przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała,
 • natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w placówce,
 • wyposażenia dziecka w maseczkę jedno lub wielorazową albo inną osłonę opisaną imieniem i nazwiskiem.
 • Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.                             
5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.
   ………………………………………………….                                                         ……………………………………………………….
              ( miejscowość, data)                                                                           ( podpis rodziców)
                                                                                


 

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
163559
Free business joomla templates